Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

*** Thông báo số 23-B/ĐU/NSHN về sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2012 Tải về Các văn bản cần nghiên cứu: 1. Nghị quyết 55/QĐ- TW: Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ Đảng viên

*** Thông báo số 23-B/ĐU/NSHN về sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2012
 Tải về

Các văn bản cần nghiên cứu:
1. Nghị quyết 55/QĐ- TW: Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ Đảng viên
 Tải về

2. Nghị quyết 45- QĐ/TW: Quy định về thi hành điều lệ Đảng
 Tải về

3. Hướng dẫn Số 01-HD/TW: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng
 Tải về

4. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ
 Tải về

5. Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21/03/2012 của BCH Trung ương ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
 Tải về


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11