Địa chỉ: 44 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
 Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Hanoi Water Limited Company

Tra cước hoá đơn nước :

1. Công bố thông tin lần 1 năm 2022: tải về tại đây

2. Công bố thông tin lần 2 năm 2022:

- Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2021 (đã kiểm toán): tải về tại đây
- Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán): tải về tại đây

 

3. Công bố thông tin lần 3 năm 2022: tải về tại đây

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021
- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021
 

 

4. Công bố thông tin lần 4 năm 2022:

- Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022: tải về tại đây
- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022: tải về tại đây
- Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022: tải về tại đây


  • Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
  • Số 44 Đường Yên Phụ, Ba Đình, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 19004600, 024.37 16 36 11